DOBRODOŠLI U
 
   

OPŠTI USLOVI
POSLOVANJA MEĐUNARODNIH LOGISTIČARA
I ŠPEDITERA SRBIJE
("Sl. glasnik RS", br. 105/2008)

VAŽENJE USLOVA
Član 1
Ovi opšti uslovi primenjuju se na sve poslove koje logističar i špediter (u daljem tekstu: izvršilac) u granicama svojih ovlašćenja obavlja, po ugovoru, dogovoru, nalogu, ili u cilju zaštite interesa poslovnih partnera.
Smatraće se da su se ugovorne stranke sporazumele o primeni opštih uslova, ako je izvršilac ukazao svom nalogodavcu i svim drugim učesnicima u realizaciji konkretnog posla da posluje u skladu sa njima, a nalogodavac ili druga lica nisu pre početka realizacije konkretnog posla izričito i pismeno isključili njihovu primenu.
Član 2
Izvršilac je organizator otpreme i dopreme stvari svim prevoznim sredstvima i na svim prevoznim putevima.
Logističko špedicijskim ugovorom obavezuje se izvršilac da radi otpreme - dopreme određene stvari zaključuje u svoje ime i za račun nalogodavca, u ime i za račun nalogodavca, odnosno u svoje ime i za svoj račun, ugovor o prevozu i druge ugovore potrebne za izvršenje prevoza, te da organizuje i obavlja ostale uobičajene poslove i radnje, a nalogodavac se obavezuje da mu za obavljeni posao isplati određene naknade.
Pod uslugama izvršioca podrazumevaju se sve usluge koje se tiču prevoza, konsolidacije, skladištenja, manipulacije, pakovanja, distribucije robe i sve druge usluge iz delatnosti izvršioca, kao i dodatne savetodavne usluge u vezi sa navedenim, a koje nisu ograničene samo na carinska pitanja, carinjenje robe i naplatu i naplatu ili obezbeđivanje dokumenata vezanih za robu.
II PONUDA
Član 3
Ponuda izvršioca obuhvata samo poslove koji su u njoj izričito navedeni.
Član 4
Ponuda važi samo do roka određenog za njeno prihvatanje.
Član 5
Ponuda u obliku jedne ukupne svote (kompletan forfertni stav za sve faze logistike i špedicije, odnosno transporta, koja, pored ostalog, sadrži vozarinu, troškove carinskog zastupništva, skladišninu i druge slične izdatke, važi prema okolnostima koje postoje u trenutku kada je ponuda učinjena.
Troškove koji nisu obuhvaćeni forfetnim stavovima nalogodavac će posebno nadoknaditi špediteru.
Nalogodavac ne može prenositi prihvaćene forfetne stavove na treća lica bez pismenog pristanka izvršioca.
III NALOG (DISPOZICIJA)
Član 6
Otpremu stvari, kao i poslove u vezi sa otpremom stvari, izvršilac vrši na osnovu naloga (dispozicije) nalogodavca.
Nalog (dispozicija) sadrži sve potrebne podatke o stvarima i njenim osobinama, tačne upute u pogledu njene otpreme i izvršenja poslova u vezi sa otpremom, a isto tako i druge podatke koji su potrebni za pravilno i blagovremeno izvršavanje datog naloga.
Član 7
Nalogodavac je dužan obavestiti izvršioca o osobinama stvari usled kojih može biti ugrožena sigurnost lica ili dobara, ili naneta šteta.
Kada se u pošiljci nalaze dragocenosti, hartije od vrednosti ili druge skupocene stvari, nalogodavac je dužan obavestiti o tome izvršioca i saopštiti mu njihovu vrednost u času predaje radi otpreme.
Procenu o tome da li je pošiljka i koliko skupocena odnosno dragocena, u smislu odredbe prethodnog stava ovog člana i potrebe obaveštavanja izvršioca radi posebnog opreza pri manipulaciji, dodatnom osiguranju i tome slično, donosi nalogodavac i za donetu odluku je jedini odgovoran.
Član 8
Izvršilac je po pravilu dužan da se pridržava dispozicije nalogodavca, pod uslovima iz ovih opštih uslova i po okolnostima slučaja.
Nalogodavac je u obavezi da o nameri da prenese svoja prava iz logističko špedicijskog ugovora na treća lica pismeno obavesti izvršioca pre njihovog faktičkog prenosa, što podrazumeva i informaciju o svim bitnim elementima pravnog posla, odnosno prenosa.
Ukoliko nalogodavac izvrši prenos prava na treće lice bez prethodnog obaveštavanja, izvršilac je odgovoran prema licu na koga su preneta prava, u granicama svojih obaveza prema svome nalogodavcu i tek od momenta prijema obaveštenja o izvršenom prenosu.
Član 9
Kada je izvršiocu data dispozicija, smatra se da mu je dato i ovlašćenje za plaćanje vozarina, dažbina i drugih troškova.
Nalogodavac će izvršiocu blagovremeno staviti na raspolaganje potrebna sredstva za plaćanje troškova iz stava 1. ovog člana.
U protivnom eventualne povećane troškove i posledice propuštanja činjenja snosiće isključivo nalogodavac.
Ukoliko nalogodavac uputi izvršioca, ili se tako ugovorom predvidi, da se za sredstva iz stava 2. ovog člana obrati poslovnom partneru nalogodavca, nalogodavac je dužan prethodno na to obavezati svog poslovnog partnera. U ovakvim slučajevima izvršilac vrši naplatu na trošak i rizik nalogodavca, na način da nalogodavac ostaje u obavezi prema izvršiocu ukoliko iz razloga koji su van njegovog domašaja ne uspe naplatiti troškove od poslovnog partnera, odnosno nalogodavca.
Član 10
Nalog (dispozicija) se po pravilu daje pismeno. Nalog dat usmeno, telefonom, telegramom, teleksom, i/ili elektronskom poštom treba biti potvrđen, po mogućnosti istog, a najkasnije sledećeg radnog dana do isteka radnog vremena.
Ako je nalog dat usmeno, telefonom, teleksom, telegramom i/ili elektronskom poštom, a nije naknadno pismeno i/ili elektronskim potpisom potvrđen u smislu prethodnog stava, isključuje se odgovornost izvršioca za nastanak eventualnih štetnih posledica.
Kad je nalog očito nepotpun, nejasan ili protivurečan, izvršilac je dužan blagovremeno tražiti od nalogodavca potrebna razjašnjenja.
Ako je izvršilac prema okolnostima slučaja u nemogućnosti da pribavi potrebno razjašnjenje, a slučaj ne trpi odlaganje, dužan je postupiti sa pažnjom dobrog privrednika, štiteći interese nalogodavca s tim da ga o svom postupanju čim je moguće obavesti.
Član 11
Nalogodavac snosi sve posledice nastale usled pogrešne, nepotpune, nejasne, protivrečne i prekasno date dispozicije.
Član 12
Nalogodavac blagovremeno predaje izvršiocu sva dokumenta potrebna za izvršenje naloga (dispozicije).
Smatraće se da nalogodavac nije blagovremeno predao izvršiocu dokumenta i u onim slučajevima kad njegov poslovni partner nije izvršiocu blagovremeno dostavio takva dokumenta.
Izvršilac ne odgovara za skrivene neispravnosti dokumenta.
Sve posledice proistekle iz neispravnosti dokumenata ili njihove neblagovremene predaje izvršiocu snosi nalogodavac.
Izvršilac nije dužan predati, odnosno preuzeti stvari uz davanje garancije.
Član 13
Izvršilac koji izvršava nalog (dispoziciju) u pogledu naplate nalogodavčevog potraživanja od primaoca robe ne ispituje osnovanost naloga niti preuzima jamstvo.
Ako primalac odbije da preuzme stvari izvršilac je dužan da o tome obavesti nalogodavca i istovremeno preduzme potrebne mere za njeno očuvanje do naknadnog naloga.
Nalogodavac će isplatiti izvršiocu, za poslove iz prethodnih stavova, posebnu nadoknadu za usluge, te mu nadoknaditi sve troškove koje ima oko naplate potraživanja.
Član 14
Kad nalogodavac izmeni dispoziciju, čije je izvršenje već započelo, izvršilac će postupiti po izmenjenoj dispoziciji ukoliko mu je to moguće, pri čemu ne snosi odgovornost za posledice izazvane izmenom dispozicije.
Član 15
Kad nalogodavac povuče datu dispoziciju, dužan je isplatiti izvršiocu naknadu za već učinjene usluge, kao i naknadu za prouzrokovane troškove uključivši i troškove koje je izvršilac imao u pripremi i predradnjama za izvršenje datog naloga.
IV PRIHVAT I PREDAJA STVARI
Član 16
Smatra se da je izvršilac primio stvari, kada je iste preuzeo radi izvršenja naloga.
Smatra se da je predajom prevoziocu izvršena predaja stvari.
Ukoliko nije drugačije ugovoreno, izvršilac može sam izvršiti prevoz u celosti, ili delimično.
Ako je izvršilac izvršio prevoz, ima prava i obaveze vozara.
Član 17
Izvršilac je dužan obaveštavati nalogodavca o glavnim fazama transporta njegovih stvari - pošiljke.
Član 18
Ako je nalogodavac zaključio ugovor za prevoz stvari morem, obavezan je da ugovori i uslove iskrcaja uobičajene u odnosnim lukama.
Nalogodavac snosi troškove nastale zbog toga što lučka organizacija ili brodar nije ispunjavao uslove iskrcavanja i ukrcavanja uobičajene u luci.
Nalogodavac snosi troškove koji su nastali usled zakrčenja luke, pristaništa, ranžirnih i sabirnih stanica i drugih saobraćajnih punktova, nedostataka skladišnog prostora, nedostataka prevoznih sredstava, čekanja broda u luci i drugih prevoznih sredstava u pristaništima i železničkim stanicama, prekovremenog produženog rada, čekanja u praznične i ostale neradne dane i prekida rada usled nevremena i/ili ostalih razloga više sile.
Član 19
Izvršilac ne odgovara za sadržinu i tačnost obaveštenja brodara i njegovog agenta u pogledu kretanja i dolaska broda, kao ni za obaveštenje ostalih vozara.
Izvršilac je dužan da kontroliše podatke u vezi sa poslovima koji se obavljaju na brodu, naročito podatke u pogledu obračuna utrošenog vremena kod stojnica i prekostojnica, te odgovara za ove podatke.
Član 20
Dangube transportnih sredstava za pošiljke kod kojih je izvršilac po transportnim dokumentima primalac, a koje nisu nastale dokazanom krivicom izvršioca, snosi nalogodavac s pravom regresa prema angažovanim licima koja su skrivila dangubu.
V PREVOZNA I PROPRATNA DOKUMENTA
Član 21
U pogledu dokumenata potrebnih za prevoz stvari izvršilac se može poslužiti postojećim tipskim ispravama - obrascima koji su uobičajeni u pojedinim granama prevoza. Ukoliko u ovim dokumentima postoje klauzule kojima se umanjuje ili isključuje odgovornost prevozilaca, izvršilac ne odgovara za posledice u vezi sa tim klauzulama.
Kad nalogodavac hoće da isključi neke klauzule u uobičajenim prevoznim dokumentima, on je u obavezi da to izričito, pismeno i blagovremeno saopšti izvršiocu.
Izvršilac je dužan upozoriti nalogodavca kad usled isključenja ili dodavanja klauzula u prevoznim dokumentima mogu očigledno nastati štetne posledice.
Član 22
Izvršilac ne ispituje pravovaljanost ovlašćenja donosioca propratnih dokumenata, kao ni potpisnika dispozicije.
Izvršilac, isto tako, po primljenoj dispoziciji ne ispituje da li postoje zakonske ili druge smetnje za otpremu stvari, te da li postoje uvozna, izvozna ili tranzitna ograničenja i tome slično. Eventualni troškovi nastali zbog manjkavosti navedenih u prethodnom stavu ovog člana teretiće nalogodavca.
VI PRISPEĆE OŠTEĆENE POŠILJKE I POSTUPAK
Član 23
Kad pošiljka stigne na odredište vidljivo oštećena ili s vidljivim koletarnim manjkom izvršilac je, ukoliko na tom mestu zastupa primaoca, dužan bez odlaganja obavestiti nalogodavca o oštećenju i o svim događanjima značajnim za nalogodavca, te preuzeti sve potrebne mere radi očuvanja njegovih prava prema odgovornom licu.
Član 24
Ako izvršilac smatra da u interesu nalogodavca treba preduzeti izvesne radnje, a ne može prethodno pribaviti njegovo uputstvo, ovlašćen je izvršiti te radnje za račun i na rizik nalogodavca.
Kad izvršilac na nekom pretovarnom mestu zastupa i pošiljaoca i primaoca dužan je sa pažnjom dobrog privrednika štititi interese i jednog i drugog, obaveštavajući ih o svom radu.
Član 25
Izvršilac je dužan u slučaju generalne havarije obavestiti nalogodavca o činjenicama za koje je saznao.
VII INSTRADACIJA
Član 26
Kad dispozicija ne sadrži nalog o prevoznom putu, prevoznom sredstvu i načinu na koji treba robu otpremiti, dopremiti, tranzitirati do odredišnog mesta, izvršilac je ovlašćen da odabere, odnosno kombinuje mogućnosti prevoza, za koje oceni da su najpovoljniji za nalogodavca.
Član 27
Kad se stvari otpremaju železnicom, a nalogodavac je naznačio samo prebivalište primaoca, bez oznake uputne stanice, izvršilac će ukoliko nije u mogućnosti blagovremeno pribaviti od nalogodavca potrebna razjašnjenja, pošiljku uputiti na onu stanicu za koju oceni da je najpovoljnija za nalogodavca.
U ovom slučaju izvršilac ne odgovara za izbor stanice.
Član 28
Izvršilac može pojedinačne pošiljke otpremiti u zbirnom saobraćaju, ako nije primio izričit i pismeni drugačiji nalog.
O preuzimanju i otpremi robe izvršilac je, ako to nalogodavac zahteva, dužan izdati nalogodavcu, uobičajenu špeditersku potvrdu.
Član 29
Nalogodavac će u kupoprodajnom ugovoru, a u skladu s paritetom iz tog ugovora, obavezati svog partnera da se u pogledu transporta stvari pridržava uputstva koja mu bude davao logističar-špediter.
VIII ROKOVI
Član 30
Izvršilac je odgovoran za rok otpreme ili isporuke, samo ako se na to izričito obavezao, pa i onda u granicama odgovornosti vozara i drugih učesnika u transportu robe koje angažuje.
Član 31
Izvršilac je dužan u mestu pretovara stvari postupati savesno i pažljivo, kako bi se pretovar obavio na najpovoljniji način.
Izvršilac ne odgovara za smetnje i zakašnjenja u pretovaru stvari koje su posledica propusta prevozilaca, pretovarnih i drugih organizacija ili razloga više sile.
Izvršilac ne odgovara za neblagovremeno postavljanje prevoznih sredstava od strane vozara, te za neblagovremeno prispeće stvari usled zastoja u saobraćaju i drugih smetnji.
IX PREGLED PAKOVANJA
Član 32
Nalogodavac, odnosno njegov partner dužan je da stvari pakuje prema njenoj prirodi, obeležjima, te potrebama prevoznog puta i prevoznog sredstva.
Izvršilac ne odgovara za posledice koje bi nastale ako se nalogodavac, odnosno njegov partner ne pridržavaju odredaba kupoprodajnog ugovora.
Ako izvršilac uoči da stvar nije zapakovana ili inače nije spremna za prevoz po pravilima, dužan je upozoriti nalogodavca na sve uočene nedostatke.
X UTVRĐIVANJE KOLIČINE
Član 33
Ako drugačije nije dogovoreno izvršilac preuzima komadne stvari samo po broju komada, a rasute stvari prema nalogu nalogodavca ili prevoznim dokumentima, bez odgovornosti za težinu, sadržaj, odnosno prirodu stvari. Vaganje, merenje i brojanje stvari i koleta vrši se samo po nalogu ili u slučaju očitog oštećenja i manjka robe, uz naplatu troškova i dodatne naknade.
Izvršilac može vagati stvari i angažovanjem specijalizovane organizacije.
XI VAĐENJE UZORKA
Član 34
Izvršilac uzima i otprema uzorke prema dispoziciji nalogodavca. Troškove uzimanja, otpreme i dodatnih naknada snosi nalogodavac.
Izvršilac je odgovoran samo za uzimanje uzoraka iz partije stvari koja mu je naznačena.
XII CARINJENJE
Član 35
Smatra se da je davanjem naloga (dispozicija) za otpremu stvari dat i nalog za carinjenje, ako nije izričito i pismeno drugačije ugovoreno.
U postupku carinjenja stvari izvršilac nastupa u ime i za račun nalogodavca. Izvršilac podnosi carinska dokumenta na osnovu podataka nalogodavca, odnosno njegovog poslovnog partnera. Izvršilac ne snosi odgovornost, ukoliko se podaci ne slažu sa stvarnim stanjem. Nalogodavac je dužan naknaditi izvršiocu time prouzrokovanu štetu.
Za obavljanje poslova carinskog zastupnika izvršilac ima pravo na posebnu naknadu.
Nalog za carinjenje stvari ne sadrži obavezu izvršioca da isplati carinske dažbine za račun nalogodavca.
Izvršilac određuje mesto carinjenja kada ono u dispoziciji, odnosno propisima nije određeno.
XIII OSIGURANJE
Član 36
Izvršilac osigurava stvari po izričitoj dispoziciji u vezi sa svakom pojedinom otpremom. Oznaka vrednosti pošiljke u dispoziciji nije dovoljna sama po sebi da bi se smatrala nalogom za osiguranje. Isto tako, osiguranjem jedne pošiljke ne nastaje obaveza izvršioca da osigurava sve kasnije pošiljke svog nalogodavca.
Kad nalog za osiguranje ne sadrži posebne rizike koje treba pokriti osiguranjem, izvršilac je dužan pokriti samo osnovne transportne rizike.
Ako nalogodavac nije dao nalog za osiguranje, ili je dao nalog za delimično pokriće rizika štetne posledice koje bi usled toga nastale padaju na teret nalogodavca.
XIV NAKNADA ZA USLUGE I NAKNADA TROŠKOVA
Član 37
Izvršilac ima pravo na naknadu za svoje usluge, kao i naknadu svojih troškova.
Naknada se utvrđuje tarifom ili posebnim ugovorom.
Nalogodavac ostaje u obavezi prema izvršiocu i kad ga uputi da svoje naknade i troškove naplati od trećih lica.
Izvršilac za svoje usluge izvršene inostranom nalogodavcu ima pravo na naknadu za svoje usluge i naknadu svih troškova u valuti zemlje u kojoj nalogodavac ima svoje sedište, ili, po sporazumu, u nekoj drugoj valuti.
Kada izvršilac pre isteka propisanog roka po međunarodnim konvencijama i pozitivnim propisima dobije obrazloženo zaduženje za razliku između prethodno obračunatih i stvarnih troškova, izvršilac ima pravo na nadoknadu takvih efektivnih troškova.
Zabrana i druge mere ne utiču na prava izvršioca prema nalogodavcu, pa mu i u ovakvim slučajevima sva njegova prava na naknadu ostaju nepromenjena.
Račun izvršioca, ako nije drugačije ugovoreno - dogovoreno, dospeva na naplatu osam dana po njegovom prijemu. Prigovor na račun mogu se staviti u roku od osam dana od dana njihovog prijema.
Kad se prigovorom osporava samo deo iznosa iz računa, neosporavani deo mora biti plaćen u roku od osam dana od dana prijema računa.
Kada izvršilac u izvršenju naloga unapred uloži sopstvena sredstva ima pravo na posebnu proviziju za sva angažovana sredstva, čija se visina utvrđuje tarifom, odnosno sporazumom sa nalogodavcem.
XV ODGOVORNOST IZVRŠILACA
Član 38
Izvršilac je dužan u svakoj prilici postupiti kako to zahtevaju interesi nalogodavca i s pažnjom dobrog privrednika.
Kada je logističko špedicijskim ugovorom određena jedna ukupna svota (kompletan forfetni stav za sve faze logistike - špedicije, odnosno transporta) za izvršenje celokupnog naloga o logistici - špediciji stvari, ona obuhvata kompletnu naknadu za sve usluge, tj. naknadu po osnovu logistike - špedicije, naknadu za prevoz, te naknadu svih ostalih troškova.
U slučajevima iz prethodnog stava izvršilac odgovara nalogodavcu i za rad prevozilaca, te drugih davalaca usluga čije su usluge bile obuhvaćene u ukupnoj svoti, navedenoj u stavu 2. ovog člana.
U slučaju da logističar - špediter zbog propusta trećih angažovanih lica bude oglašen odgovornim i stoga pretrpi materijalne gubitke, a iz odgovarajućih rešenja o izrečenoj bude nedvosmisleno utvrđeno činjenično stanje u smislu propusta trećih angažovanih lica, izvršilac od tih lica ima pravo nadoknade tako nastale štete, koji se po takvom zahtevu odriču prava pobijanja po bilo kom osnovu, na bilo koji način i u bilo kojoj fazi.
U ostalim slučajevima izvršilac nalogodavcu odgovara za izbor prevozilaca, te za izbor drugih lica sa kojima je u izvršenju naloga zaključio ugovor (uskladištenje robe i sl.), ali ne odgovara i za njihov rad, izuzev ako je tu odgovornost preuzeo ugovorom. U ovim slučajevima izvršilac je dužan preuzeti sve potrebne mere radi osiguranja nalogodavčevog prava na naknadu štete.
Izvršilac koji izvršenje celokupnog naloga poveri drugom izvršiocu, umesto da ga sam izvrši, odgovara za njegov rad.
Ako izvršilac obavlja sam i druge poslove obuhvaćene nalogom, običajima ili opštim uslovima, ima prava i obaveze koje proizilaze iz takve vrste poslova.
Ako nalog sadrži izričito ili prećutno ovlašćenje izvršiocu da poveri izvršenje naloga drugom izvršiocu ili ako je to očigledno u interesu nalogodavca, izvršilac odgovara samo za njegov izbor, osim ako je preuzeo odgovornost za njegov rad.
Izvršilac odgovara za broj komada, kao i za oznake koleta, ukoliko su vidljive. Izvršilac ne odgovara za težinu, kubaturu, kvalitet, sadržaj i vrednost stvari.
Smatra se da je usluga izvršioca ispravno izvršena, ako je pošiljka dalje otpremljena u onom stanju u kojem je i primljena.
Izvršilac ne odgovara za štetu nastalu usled više sile ili svojstva samih stvari.
Izvršilac ne odgovara za netačno obračunate vozarine, kao i carinske i druge javne dažbine. Izvršilac je dužan da podnese reklamaciju samo ako nalogodavac to izričito traži. U tom slučaju nalogodavac je dužan da preda izvršiocu prevozna, carinska i druga dokumenta, potrebna za podnošenje reklamacije. Izvršilac je dužan da otpremi nalogodavcu dokumenta u roku od tri dana po njihovom prijemu.
Izvršilac može, ukoliko je to objektivno moguće, a po traženju nalogodavca, na trošak za račun i uz rizik nalogodavca, da podnese odštetni zahtev i da vodi spor protiv lica sa kojima je zaključio ugovor u izvršavanju naloga za špediciju stvari.
XVI ZALOGA I ZADRŽAVANJE
Član 39
Radi osiguranja naplate svojih potraživanja nastalih u vezi sa logističko špedicijskim ugovorom izvršilac ima pravo zaloge i zadržavanja na stvarima predatim radi otpremanja i u vezi sa otpremanjem, sve dok ih drži ili dok ima u rukama ispravu pomoću koje može sa takvim stvarima raspolagati.
Kad je u izvršenju logistike - špedicije sudelovao i drugi izvršilac, on je dužan da se brine o naplati potraživanja, te o ostvarenju prava zaloga prethodnih izvršioca.
Ako drugi izvršilac isplati potraživanja prethodnog izvršioca prema nalogodavcu, ta potraživanja i izvršiočeva prava zaloge prelaze na njega po samom zakonu. To isto biva ako drugi izvršilac isplati potraživanja prevoznika.
Član 40
Kad su po dispoziciji nalogodavca stvari stavljene na raspolaganje trećem licu, ili treba da se predaju trećem licu, izvršilac se može koristiti pravom zaloge za potraživanja prema trećim licima samo ako je potraživanje u vezi sa stvarima koje izvršilac drži po pomenutom osnovu.
Član 41
Da se u svom radu pridržava ovih opštih uslova, izvršilac može obavestiti nalogodavca i ostale poslovne partnere posebnim aktom, ali se smatra da je o toj okolnosti obavestio zainteresovane strane i ukoliko to istakne na bilo kom dokumentu kojim komunicira sa trećim licima.
Činom davanja naloga ili zaključenja ugovora nalogodavac i ostali poslovni partneri izjavljuju da su upoznati sa svim detaljima iz ovih opštih uslova, da nemaju nikakvih nedoumica u pogledu punog značenja upotrebljenih termina i da ih u potpunosti i bezpogovorno prihvataju.
Član 42
Donošenjem ovih opštih uslova prestaju da važe "Opšti uslovi poslovanja špeditera Jugoslavije" koje je donela Savezna privredna komora iz 1970. godine.
Član 43
Ova opšta pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 
 
 
 
MULTIMODAL
WEBDESIGN: Ν Τ Ε Γ Ι Α Ν